تماس با ما ماشين آلات
پروژه ها
درباره ما
صفحه اصلي


شـــرکت سهامي خاص ساختماني دناوار

 

 

شــرکت دنـــاوار داراي ماشين آلــــات و
تجــــهيزات مـــــدرن و تجربه اي طولاني
در ساخت راههـــــــاي کشـــور ميباشد
1- عضو سازمان نظام مهندسي استان تهران

2- عضو سنديکاي شرکتهاي ساختماني

3- عضو اتاق بازرگاني ايران و آلمان
شــرکت ســهامي خــاص دنـــــــــــاوار
مجري ساخت پروژه هـــــاي ساختمــاني
راهســــازي و ابنيه ســــنگين فلــــزي بــا
بيش از بيست ســـــــال تجـــــــــربــــه
شــرکت دنــاوار داراي رتبه هشت در
ســاخت ابنيه سنگين فلـــزي و راهسازي
و رتبه ســـه در تأسيسات و تجهــــيزات
ابنيـــــــــــــه ميبـــــــــــاشـــــــــــــــد
©copyright 2003 ----- DENAVAR Eng.Co.